ข้อตกลงการใช้บริการ

คำจำกัดความ

“Dr.Mike IC” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ http://drmike.teachable.com
“อ.ไมค์” ให้หมายความถึง ดร.ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Dr.Mike IC
“คอร์สเรียน” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด หนังสือ ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้น
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการคอร์สเรียนใน Dr.Mike IC เพื่อ อ่าน เรียน ดู ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็นกระทู้
“การลงทะเบียน” ให้หมายความถึง การชำระเงินเพื่อสิทธิเข้าถึงคอร์สเรียนใน Dr.Mike IC ผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือ การชำระเงินผ่านธนาคาร
“การเข้าถึงคอร์สเรียน” ให้ความหมายถึง การเปิดใช้งานคอร์สเรียนใน Dr.Mike IC โดยหลังจากการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะเริ่มนับอายุคอร์สเรียนตามที่กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

Dr.Mike IC เป็นบริการคอร์สเรียนที่ประกอบไปด้วย เอกสารประกอบการเรียน โจทย์พร้อมเฉลย วิดีโอเนื้อหา วิดีโอเฉลยโจทย์ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงคอร์สเรียนของ Dr.Mike IC

อ.ไมค์เป็นผู้ให้บริการ Dr.Mike IC แก่บุคคลทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่อ.ไมค์สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว และอ.ไมค์มีสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการได้ทุกเมื่อ

การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ Dr.Mike IC ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการ Dr.Mike IC หรือจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เรียกร้องต่ออ.ไมค์ในความสูญหายและเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น

การลงทะเบียน

  • อ.ไมค์ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อ กรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชีแต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบ เพื่อป้องกันการแอบอ้าง
  • การลงทะเบียนเรียนถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินสำเร็จ อ.ไมค์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและขอเงินคืน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • จำกัดระยะเวลาการเข้าถึงคอร์สเรียน นับจากวันที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียน 1 ปี
  • จำกัดการเข้าถึงคอร์สเรียน 1 บัญชีผู้ใช้ ต่อผู้ใช้บริการ 1 ท่าน
  • จำกัดการเข้าถึงคอร์สเรียน 1 อุปกรณ์ ณ หนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันในหลายอุปกรณ์ได้)

การเพิกถอนสิทธิ์

หากผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการข้อใดๆ อ.ไมค์สามารถเพิกถอนและ/หรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้อ.ไมค์ริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งจำนวนได้ทันที

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดา ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดใน Dr.Mike IC รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ Dr.Mike IC เป็นลิขสิทธิ์ของอ.ไมค์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์นำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อ.ไมค์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความร้บผิดชอบของ Dr.Mike IC จะถูกจำกัดแต่จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น